Forslag til nye vedtægter (2020)

Vedtægter

Danske Revyvenner

Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. maj 2020 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 27. maj 2020

 • 1

Foreningens navn er Danske Revyvenner.

Foreningens er registreret som frivillig forening under CVR-nr. 3202 9027.

Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens adresse er c/o Alhambra, Museet for humor og satire, Allégade 5, 2000 Frederiksberg.

Foreningen er en venskabsforening for mennesker og organisationer med interesse for revy, humor og satire i Danmark og udlandet.

 • 2

Foreningen har til formål:

 • at udbrede kendskabet til og information om dansk revy, humor og satire dels blandt medlemmerne, dels i offentligheden.
 • at stimulere interessen for og kendskabet til museet Alhambra samt andre museer af revyhistorisk eller aktuel interesse.
 • at støtte museet Alhambra eller tilsvarende museer og projekter økonomisk i det omfang, dette er muligt.
 • at tilstræbe økonomiske fordele for medlemmerne i forhold til revyer og lignende arrangementer.
 • 3
 • Foreningen optager enkeltpersoner samt ægtepar som medlemmer. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og er gældende det efterfølgende kalenderår. Medlemskaber tegnet efter 1/10 nedskrives med antal måneder.
 • Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt selskaber, institutioner og organisationer m.fl. kan optages som medlemmer og fastsætter i givet fald det årlige kontingent for disse. Sådanne medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte at optage kontingentfri æresmedlemmer.
 • 4
 • Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som af sin midte vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år, idet 4 medlemmer er på valg lige årstal, og 3 medlemmer på ulige år. Genvalg kan finde sted.
 • Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fastlægger bestyrelsen sin forretningsorden. Denne skal indeholde regler for indkaldelse til bestyrelsesmøder, frist for udsendelse af dagsorden samt indhold af dagsorden.
 • Bestyrelsen mødes, når den finder behov for det og træffer sine afgørelser ved almindelig. stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 • Foreningen tegnes af formanden (ved formandens forfald næstformanden) og kassereren i forening. Foreningen hæfter kun for sine til enhver tid indestående midler.
 • Formanden står for den daglige ledelse og kan uddelegere opgaver.
 • Bestyrelsesmøder indledes med godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.
 • 5
 • Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Samtlige medlemmer har adgang og stemmeret til generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
 • Forslag fra medlemmer skal være indsendt til foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af mindst 20 % af medlemmerne. Motiveret forslag om dette indsendes til foreningens kontor, og bestyrelsen er derefter forpligtet til at indkalde generalforsamlingen senest en måned efter modtagelsen af forslaget.
 • 6

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens årsberetning om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsen og af 2 suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.
 • 7
 • Generalforsamlingen træffer beslutninger om indkomne forslag ved kvalificeret stemmeflerhed, som er 2/3 af de fremmødte.
 • Afstemningen er skriftlig. Generalforsamlingen kan fravige dette, dog aldrig ved personvalg. Der kan stemmes personligt eller ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
 • På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutninger om forslag, der er optaget på dagsordenen.
 • Ændringsforslag til nærværende vedtægter skal være angivet på dagsordenen for en ordinær generalforsamling. Endvidere skal mindst 50 % af medlemmerne være fremmødt, og forslaget skal vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er de fremmødtes antal ikke i overensstemmelse med ovenstående, afholdes en af bestyrelsen indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der vil være beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, blot ændringsforslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 • 8
 • Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 • Generalforsamlingen stiller forslag til valg af revisor.
 • 9
 • For vedtagelsen af foreningens opløsning gælder par. 7 med tilføjelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt.
 • Opløses foreningen, tilfalder eventuel formue Alhambra, Museet for humor og satire.