Vedtægter

Danske Revyvenner

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 8. maj 2019 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling d. 8. maj 2019

 

 • 1

Foreningens navn er Danske Revyvenner.

Foreningens er registreret som frivillig forening under CVR-nr. 3202 9027.

Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens adresse er c/o Alhambra. Museet for humor og satire. Allégade 5, 2000 Frederiksberg.

 

 • 2

Foreningen har til formål:

 

 1. At yde økonomisk støtte til Alhambra – museet for humor og Satire

 

 1. At stimulere interessen for og øge kendskabet til museets samlinger og arrangementer..

 

 1. At støtte Alhambras udadvendte projekter og så vidt muligt yde økonomisk støtte til projekter og udstillinger, samt andet relevant for museet såvel internt som eksternt. Den økonomiske støtte er ikke begrænset til udstillinger, men til alt hvad museet foretager sig

 

 1. Bestyrelsen kan – i ganske særlige tilfælde efter dialog med museets ledelse ved Alhambra – museet for Humor og Satire– yde støtte til enkeltpersoner eller arrangementer, uden for Alhambra museet for humor og satire, som dog skal have relevans for revy, humor og satire. Dog aldrig mere end 1/10 af foreningens kapital og max. 10.000 kr. pr. år. Eventuelle støtte må ikke ske på bekostning af støtte til Alhambra.
 • 3
 1. Foreningen optager enkeltpersoner samt ægtepar som medlemmer. Det årlige medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen og er gældende for kalenderåret. Medlemskaber tegnet efter 1/10 nedskrives med antal måneder.

 

 1. Foreningens medlemmer har gratis adgang til museet mod forevisning af gyldigt medlemskort.. Bestyrelsen informerer medlemmerne om aktiviteter på museet og i foreningen.

 

 1. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt selskaber, institutioner og organisationer m.fl. kan optages som medlemmer og fastsætter i givet fald det årlige kontingent for disse.

 

 1. Bestyrelsen kan ved enstemmighed beslutte at optage kontingentfri æresmedlemmer.

 

 • 4

1.Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som af sin midte vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år, idet 4 medlemmer er på valg lige årstal, og 3 medlemmer på ulige. Genvalg kan finde sted.

2.Ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fastlægges bestyrelsen sin forretningsorden, som skal indeholde regler for indkaldelse til bestyrelsesmøder, frist for udsendelse af dagsorden, samt indhold af dagsorden.

 

 1. Bestyrelsen træder sammen, når den finder behov for det og træffer sine afgørelser ved alm. stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, og i dennes fravær næstformandens. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Et bestyrelsesmedlem kan stemme ved fuldmagt, ved at afgive denne skriftligt til formanden.    

 

 1. Bestyrelsen er under ansvar over for generalforsamlingen berettiget til at foretage alle dispositioner, der kan fremme foreningens interesser.

 

 1. Foreningen tegnes af formanden alene, eller i dennes fravær af næstformanden og et medlem af bestyrelsen. Dog skal et flertal af bestyrelsens medlemmer godkende dispositioner vedr. køb, salg eller pantsætning af fast ejendom.

 

 1. Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

 

 1. Formanden står for den daglige ledelse og kan uddelegere opgaver.

 

 1. Bestyrelsesmøder indledes med godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde.

 


 • 5
 1. Den øverste myndighed for foreningens anliggender er generalforsamlingen, hvor samtlige medlemmer har adgang og stemmeret. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen af sin midte. Den ordinære generalforsamling afholdes inden 31. maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Der indkaldes skriftligt.
 2. Forslag fra medlemmer skal være indsendt til foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når det forlanges af mindst 20 % af medlemmerne. Motiveret forslag om dette indsendes til foreningens kontor, og bestyrelsen er derefter forpligtet til at indkalde generalforsamlingen senest en måned efter modtagelsen af forslaget.  

 

 • 6

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens årsberetning om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsen og af 2 suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Evt.

 

 • 7
 1. Generalforsamlingen træffer beslutninger om indkomne forslag ved kvalificeret stemmeflerhed, som er 2/3 af de fremmødte.

 

 1. Afstemningen er skriftlig. Generalforsamlingen kan fravige dette, dog aldrig ved personvalg. Der kan stemmes personligt eller ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagten skal være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

 1. På generalforsamlingen kan der kun træffes beslutninger om forslag, der er optaget på dagsordenen.

 

 1. Ændringsforslag til nærværende vedtægter skal være angivet på dagsordenen for en ordinær generalforsamling. Endvidere skal mindst 50 % af medlemmerne være fremmødt, og forslaget skal vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er de fremmødtes antal ikke i overensstemmelse med ovenstående, indkalder bestyrelsen inden 8 dage til ekstraordinær generalforsamling, der vil være beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, blot ændringsforslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 • 8
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

 1. Generalforsamlingen stiller forslag til valg af revisor.

 

 • 9
 1. For vedtagelsen af foreningens opløsning gælder par. 7 med tilføjelse af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med foreningens opløsning som eneste punkt.

 

 1. Opløses foreningen, tilfalder den evt. formue Alhambra museet for humor og satire.